Skólastefna Grýtubakkahrepps

Skólastefna Grýtubakkahrepps á PDF-formi

Einkunnarorð: Hugur, hönd og heimabyggð

Skólastefna Grýtubakkahrepps nær til Leikskólans Krummafótar og Grenivíkurskóla.

Lög, reglugerðir og aðalnámskrár eru grundvöllur stefnu um skólastarf ásamt ákvörðunum sveitarstjórnar.  Hvor skóli getur markað eigin skólastefnu í samræmi við stefnu sveitarfélagsins en hefur að öðru leyti frjálsar hendur um skipulag og framkvæmd skólastarfs.

Framtíðarsýn

Skólar Grýtubakkahrepps verði framsæknir þar sem nemendur öðlist þroska til góðra verka. Með bókvit, verksvit og siðvit að leiðarljósi fái sérhver nemandi hvatningu til náms við sitt hæfi. Jafnframt verði skólaganga nemenda heildstæð og skólastig tengist saman.

Skólar Grýtubakkahrepps skapi, í samstarfi við heimilin, kjörumhverfi til náms með hvetjandi starfsumhverfi, hæfileikaríku starfsfólki og virkum tengslum við samfélagið.

Með þessari stefnumörkun leggur Grýtubakkahreppur áherslu á eftirfarandi:

Nemendur

Að nemendum líði vel í skólum sveitarfélagsins. Andleg og líkamleg vellíðan

barns er grundvöllur að árangri þess innan skólanna og þar af leiðandi grundvöllur að

starfsemi þeirra. Taka þarf mið af þörfum hvers barns og aðstoða það til aukins þroska á þess eigin forsendum. Allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms óháð líkamlegum og andlegri getu og þroska. Nemendur geri kröfur til sín í námi og samskiptum og séu jafnframt meðvitaðir um ábyrgð sína og skyldur innan skólasamfélagsins.

Leiðir til að ná ofangreindum markmiðum:

1. Hlýlegt viðmót, virðing og vinsemd milli nemenda, foreldra og starfsfólks skólans.

2. Olweusaráætlunin gegn einelti. Rannsóknir hafa sýnt að rétt innleiðingarferli og staðföst eftirfylgni verkefnisins leiðir til aukinnar vellíðunar nemenda.

3. Einstaklingsmiðuð kennsla, stuðningskennsla, getublandaðir bekkir og samkennsla.  

4. Kennurum séu búnar þær aðstæður að þeir geti aflað sér þekkingar á hinum ýmsu sviðum er tengjast líkamlegum og andlegum þörfum nemenda með það að markmiði að koma til móts við þarfir hvers og eins.

5. Markviss fræðsla og umræða með það að markmiði að styrkja sjálfsmynd einstaklingsins (Gæðahringur – bekkjarfundir – Vinir Zippýs).

6. Valtímar á unglingastigi.

7. Að nemendur setji sér markmið fyrir skólaárið í nemendaviðtölum og vinni markvisst að því að ná þeim. Farið yfir stöðu nemenda með reglulegu millibili í námsmatsviðtölum.

8. Nemendur sinni félagslegri skyldu sinni innan skólasamfélagsins miðað við aldur og þroska s.s. endurvinnslu, matseld og frágang, stjórn útileikja og hádegisgæslu.

9. Samræmd námsáætlun fyrir nemendur sem stuðlar að því að allir nemendur fái grunnkennslu í t.d. lestrarfræðum og námstækni.

Starfsfólk

Skólar sveitarfélagsins skulu leitast við að skapa starfsmönnum eins gott starfsumhverfi og völ er á. Starfsmenn hafi fagmenntun og kost á viðbótarmenntun. Að kynjahlutfallið sé sem jafnast og starfsandi góður. Að skólarnir séu eftisóttir vinnustaðir fyrir starfsfólki sem hefur gæði skólastarfsins að leiðarljósi. 

Leiðir til að ná ofangreindum markmiðum:

1. Tryggja fjármagn til þess að kennarar geta sinnt verkefnum sínum af alúð.

2. Tryggja starfsöryggi starfsmanna, t.d. þannig að starfsfólk viti að sveitarfélagið stendur með því (varðandi t.d. lækkun kennsluskyldu o.s.frv.)

3. Ef tveir jafnhæfir einstaklingar af sitt hvor kyninu sækja um starf, þá hafi sá einstaklingur sem er af því kyni sem er í minnihluta í starfsliðinu, forgang.

4. Innra starf skólans og faglegur metnaður kennara sé sýnilegur út á við.

5. Starfsmannaviðtöl.

6. Skipulögð endurmenntun og kostur á viðbótarmenntun. Komið sé til móts við starfsfólk sem vill sækja námskeið á vinnutíma.

7. Unnið er eftir mati á skólastarfi í samstarfi við utanaðkomandi fagaðila til að koma til þess að viðhalda gæðum í skólastarfi.

8. Stjórnendur séu meðvitaðir um þarfir fjölskyldufólks fyrir sveigjanlegan vinnutíma.

Aðbúnaður og umhverfi

Aðstæða nemenda og starfsfólks til náms og kennslu skal vera fullnægandi miðað við nútíma kröfur. Öllum börnum í sveitarfélaginu skal tryggður jafn aðgangur að góðri og fjölbreyttri aðstöðu í öruggu starfsumhverfi. Skólarnir og umhverfi þeirra skulu vera öruggur vettvangur nemenda við leik og nám. Öryggi barna á leið í og úr skóla skal tryggt eins og kostur er, hvort heldur sem börn ferðast með skólabíl eða gangandi, með eða án fylgdar foreldra. Horft skal til sérstöðu sveitarfélagsins í tengslum við útinám og umhverfismennt. Jafnframt skulu skólarnir stuðla að heilbrigðum lífsvenjum nemenda.

Leiðir til að ná ofangreindum markmiðum:

1. Grænfánaverkefnið – endurvinnsla, moltugerð, umhverfisfræðsla.

2. Leggja áherslu á hreyfingu, heilbrigt líferni og útivist – t.d. með ”Allt hefur áhrif – einkum við sjálf”.

3. Útiskóli.

4. Tryggja fjármagn svo aðstæður fullnægi nútíma kröfum.

5. Fjölbreytt námsframboð þar sem list- og verkgreinakennsla er veigamikill þáttur skólastarfsins.

6.  Skólaliðar sjái um gæslu í öllum frímínútum.

7.  Yngstu nemendur skólans hafi kost á skólavistun eftir að skóla lýkur.

Samfélagið

Áhersla lögð á góð tengsl við samfélagið og atvinnulífið til að byggja upp jákvæða samfélagsvitund nemenda. Hlutverk sveitarfélagsins er að tryggja skólum þjónustu á ýmsum sviðum auk þess að tryggja þeim nægilegt fjármagn til rekstrar og þróunar.

Leiðir til að ná ofangreindum markmiðum:

1. Þemaverkefni, vettvangsferðir og starfskynningar í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu.

2. Utanskólaval. Að nemendur fái tækifæri til þess að takast á við verkefni sem tengjast þeirra áhugasviði úti í samfélaginu.

3. Grenndarkennsla og Útiskóli

4. Vera lifandi í samfélagsumræðunni, t.d. með því að gefa út fréttabréf þar sem starfsemi skólans og verkefni nemenda eru í brennidepli.

5. Auka þátttöku foreldra í skólastarfinu, t.d. með starfskynningum, fjölmenningarumræðu og öðru slíku.

Heimili og skóli 

Áhersla skal lögð á öflugt samstarf milli heimila og skóla þar sem sérþekking foreldra á börnum sínum og sérþekking starfsfólks á skólaumhverfinu fléttast saman. Jafnframt að samskipti heimila og skóla byggist á gagnkvæmu upplýsingastreymi, trausti og virðingu. Einnig skal heimilum gefinn kostur á, og þau hvött til, að taka sem virkastan þátt í öllu mótunarstarfi skólanna og stuðla þannig að sem bestri framþróun þeirra.

Leiðir til að ná ofangreindum markmiðum:

1. Taka vel á móti nýjum nemendum. Bjóða foreldrum að skoða skólann og hvetja til samstarfs heimilis og skóla með vellíðan nemandans að leiðarljósi.

2. Olweusarverkefnið. Mánaðarlegar skeytasendingar umsjónarkennara varðandi það sem unnið er með í Olweusi í bekknum. Hægt að tvinna saman og hafa mánaðarleg fréttabréf um starfið í skólanum/bekknum. Vera í beinu sambandi (sími/fundur – ekki tölvupóstur) þegar upp koma mál sem þarf að taka á. Hvetja til samstarfs í úrlausnum slíkra mála, bæði í málum þolenda sem gerenda.

3. Reglulegir, vel undirbúnir foreldrafundir (samráðsfundir) þar sem málefni er snerta skólasamfélagið eru rædd.

4. Efla hlutverk og ábyrgð foreldrafélagsins.

5. Regluleg foreldraviðtöl og fastir viðtalstímar kennara í stundaskrá. Gott samband starfsfólks við heimilin.

6. Náið samband stjórnenda við foreldrafélagið.